ปี 2567

         ลำดับ                                                     วันที่ประกาศ      โครงการ/กิจกรรม งบประมาณโครงการ (บาท) เลขที่เอกสาร/ประกาศ เอกสาร
1 5 กันยายน 2566 เช่าโปรแกรมบริหารจัดการสำนักงาน (e-office) ระยะเวลาเช่า 12 เดือน 276,274.00 ดาวน์โหลด PDF
2 11 กันยายน 2566 เช่าพื้นที่เป็นอาคารสถานที่ตั้งชั่วคราว 2,012,160.00 ดาวน์โหลด PDF
3 3 ตุลาคม 2566 เช่าพื้นที่อาคารสถานที่ตั้งสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) 19,441,143.00 ดาวน์โหลด PDF
4 27 ตุลาคม 2566 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 118,800.00 ดาวน์โหลด PDF
5 2 พฤศจิกายน 2566 จ้างออกแบบและพิมพ์รายงานประจำปี 2566 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) 313,500.00 ดาวน์โหลด PDF
6 27 พฤศจิกายน 2566 จ้างเหมาบริการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) 480,000.00 ดาวน์โหลด PDF
7 1 ธันวาคม 2566 เช่ายานพาหนะ (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน) 314,902.66 ดาวน์โหลด PDF
8 4 ธันวาคม 2566 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน 176,764.00 ดาวน์โหลด PDF
9 22 ธันวาคม 2566 ซื้อสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงาน (Microsoft 365 Business Premium) 220,313.00 ดาวน์โหลด PDF
10 26 มกราคม 2567 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 เครื่อง 317,660.00 ดาวน์โหลด PDF
11 9 กุมภาพันธ์ 2567 เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ 193,135.00 ดาวน์โหลด PDF


ปี 2566

ลำดับ วันที่ประกาศ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณโครงการ (บาท) เลขที่เอกสาร/ประกาศ เอกสาร
1 1 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 ดาวน์โหลด PDF
2 9 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการจัดทำระบบงานทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 ดาวน์โหลด PDF
3 10 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00 ดาวน์โหลด PDF
4 20 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) โดยวิธีคัดเลือก 1,200,000.00 ดาวน์โหลด PDF
5 25 เมษายน 2566 โครงการเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ 100,000.00 ดาวน์โหลด PDF
6 1 พฤษภาคม 2566 โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน 500,000.00 ดาวน์โหลด PDF
7 11 พฤษภาคม 2566 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดฝุ่น 450,000.00 ดาวน์โหลด PDF
8 16 พฤษภาคม 2566 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดคุณภาพอากาศในอาคารหลายตัวแปร 400,000.00 ดาวน์โหลด PDF
9 23 พฤษภาคม 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์จอภาพอัจฉริยะระบบสัมผัสพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ 300,000.00 ดาวน์โหลด PDF
10 30 พฤษภาคม 2566 จ้างเหมาจัดงานจัดงานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศไทยครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Rail Technology Forum The 1st TRT Forum) 300,000.00 ดาวน์โหลด PDF
11 26 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) 6,500,000.00 ดาวน์โหลด PDF
12 13 มิถุนายน 2566 จ้างควบคุมงานควบคุมงานปรับปรุงสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 1,560,000.00 ดาวน์โหลด PDF
13 16 สิงหาคม 2566 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยแนวทางการยกระดับขีดความสามารถการขนส่งทางรางด้วยเทคโนโลยี ระบบปรับอากาศตู้โดยสารรถไฟ (AC Train) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,765,000.00 ดาวน์โหลด PDF