ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญ อาวุโส (รอบที่ 3)

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ได้ประกาศลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับเชี่ยวชาญ อาวุโส (รอบที่ 3) ระหว่างวันที่

30 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2567 ไปแล้วนั้น

              บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ได้พิจารณาคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ประกาศเรียบร้อยแล้ว เห็นว่ามีจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก

จึงขอเพิ่มวันสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญ อาวุโส (รอบที่ 3)

โดยมีรายละเอียดวันและเวลาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ชั้น 11 อาคารเคเอกซ์ เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โดยมีรายละเอียดวันและเวลาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ