ขร. จับมือ สทร. ศึกษาศักยภาพการขนส่งสินค้าระบบรางระหว่างประเทศ

วันที่ 26 – 27 มกราคม /ถ66  นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จับมือ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.) ลงพื้นที่สำรวจ สปป.ลาว สถานีนาทา สถานีหนองคาย และนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพการขนส่งระบบรางระหว่างประเทศผ่านแดนระหว่างไทยกับสปป.ลาว

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิ รวมทั้งหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง และความคาดหวังที่จะยกระดับการขนส่งสินค้าทางราง ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน โดยจะนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการศึกษาที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางรางแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Train) ที่จะช่วยพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเกษตรของประเทศในระยะยาวต่อไป

Follow me!