การแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2565 

ประกาศคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง การแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
เรื่อง การแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานให้มีความเหมาะสม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๕) (ก) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

จึงออกประกาศ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Follow me!